Zespół Procesów Katalitycznych i Adsorpcyjnych 
w Energetyce i Ochronie Środowiska
Katedra Technologii Paliw
Wydział Energetyki i Paliw


Kierownik:
dr hab. Monika Motak, prof. AGH 

tel. + 48 12 617 21 23
A4 , IV p., pok. 403

Profesorowie emerytowani:
prof. dr hab. Teresa Grzybek - prof. emeryt. (Artykuł o Jubileuszu Prof. T. Grzybek - Biuletyn AGH nr 131)


Adiunkci:
dr Anna Białas
dr inż. Bogdan Samojeden
dr inż. Dominik Wierzbicki

Asystenci:

mgr inż. Agnieszka Szymaszek - Wawryca

 

Pracownicy techniczni:

Janusz Guzera


Doktoranci:
mgr inż. Marzia Faedda - (3 rok SD)
    podwójny doktorat realizowany w ramach programu H2020 -
Maria Skłodowska-Curie Action - MSCA ITN 813393.
        Tematyka: katalizatory do procesów reformingowych z wykorzystaniem plazmy

mgr inż. Magdalena Saramok - (3 rok SD)
    doktorat wdrożeniowy realizowany
we współpracy z INS Puławy.

        Tematyka: przemysłowe katalizatory do procesów odazotowania gazów odlotowych (testy w skali ćwierć-technicznej).
mgr inż. Paulina Summa - (4 rok)
    podwójny doktorat realizowany z Sorboną (Paryż).
        Tematyka: katalizatory do procesu metanizacji.
mgr inż. Agnieszka  Szymaszek - Wawryca - (4 rok)

    doktorat realizowany we współpracy z Politechniką w Walencji (UPV-ITQ).

        Tematyka: katalizatory na bazie glinokrzemianów do procesu SCR-NH3.
mgr inż. Maciej Żyrkowski -
(4 rok)
    doktorat wdrożeniowy realizowany we współpracy z PGE.
       
Tematyka: opracowanie modelu zużycia katalizatora DeNOx.

 


Główny obszar badawczy Zespołu to preparatyka, charakterystyka i zastosowanie materiałów, do ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska, procesów katalitycznych i sorpcyjnych, takich jak:


Współpraca z ośrodkami zagranicznymi

·         Uniwersytet Sorbona - Institut Jean Le Rond d’Alembert CNRS UMR 7190

·         Politechnika w Walencji - ITQ Instituto de Tecnología Química UPV CSIC

·         Uniwersytet w Lizbonie - Instituto Superior Tecnico (IST - Lizbona)

·         Uniwersytet w Lille - Université Lille-I

·         Uniwersytet w Cean - Laboratoire Catalyse & Spectrochimie (LCS) ENSICAEN - CNRS

·         Uniwersytet w Trydencie  - Università di Trento

·         Uniwersytet Lipski - Institute of Chemical Technology

·         Politechnika w Turynie - Politecnico di Torino, Department of Applied Science and Technology

Współpraca z ośrodkami krajowymi

·         UJ – Wydział Chemii

·         UAM w Poznaniu

·         UMCS w Lublinie

·         UMK w Toruniu

·         Politechnika Poznańska

·         Politechnika Wrocławska

·         Politechnika Lubelska

·         Politechnika Łódzka

·         Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. prof. Jerzego Habera PAN w Krakowie

Współpraca z zespołami uczelnianymi

·         Zespół Technologii Paliw - dr hab. inż. M. Lewandowski, prof. AGH

·         Zespół ds. Technologii Wodorowych, Projektowania, Konstrukcji i Diagnostyki Prototypów z Ogniwami Paliwowymi - dr hab. inż. M. Dudek, prof. AGH

·         Zespół Adsorpcji i Inżynierii Środowiska - dr hab. K. Zarębska, prof. AGH

·         Zespół nanomateriałów i odpadów węglonośnych - dr hab. inż. C. Czosnek, prof. AGH


Realizowane projekty

 

Zrealizowane projekty

 


Publikacje


Koło Naukowe Indygo – opiekun dr inż. Bogdan Samojeden (Artykuł w Biuletynie AGH nr 131 - str. 27).
Wydanie Biuletynu AGH dotyczącego Zespołu Procesów Katalitycznych i Adsorpcyjnych w Energetyce i Ochronie Środowiska (wersja Flash, wersja PDF, wersja HTML).
Wydanie Biuletynu AGH poświęcone katalizie.